Klauzula informacyjna

  

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest placówka doskonalenia nauczycieli działająca pod nazwą Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie z siedzibą przy ul. Turowskiego 3, 10-685 Olsztyn, działająca na podstawie uchwały Nr XXXII/565/2000 Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 28 czerwca 2000 w sprawie utworzenia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, numer NIP 7393166987, numer REGON 510997725

Kontakt do Administratora danych osobowych

Mogą Państwo złożyć wniosek o sprostowanie danych w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, o usunięcie, ograniczenie przetwarzania lub przeniesienie danych. Do kontaktu z administratorem danych osobowych służy następujący adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jakie dane przetwarzamy?

Państwa imię, nazwisko, e-mail, datę i miejsce urodzenia, miejsce pracy, stanowisko, miejscowość i adresy IP z których dokonano zapisu na formę doskonalenia.

Cel przetwarzania danych

Dane Państwa przetwarzamy w związku z wykonywaniem naszej statutowej działalności w zakresie, o którym mowa w rozporządzeniu MEN z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U.poz.1591),(prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001591/O/D20161591.pdf), tj. organizacją form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wystawiania zaświadczeń o uczestnictwie w tych formach.

Podstawa prawna przetwarzania

Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w celu dokonania zgłoszenia na formę doskonalenia zawodowego za pośrednictwem formularza internetowego oraz okresowego otrzymywania informacji o ofertach szkoleń.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres do zakończenia formy szkolenia (data i miejsce urodzenia) oraz do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców

Państwa dane przekazujemy podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu - udostępniającym usługi teleinformatyczne, hostujące serwer aplikacji oraz bazy danych. Ponadto wgląd do Państwa danych mogą mieć upoważnione organy kontrolne RP.

 

Sposób załatwiania spraw

Sekretariat udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw oraz przyjmuje pisma, wnioski i podania interesantów.

Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego według kolejności zgłoszeń.

Korespondencję przychodzącą i wychodzącą sekretariat rejestruje w księdze kancelaryjnej zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, a następnie przekazuje poszczególnym osobom funkcyjnym.

Informację o stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania zainteresowani mogą uzyskać na drodze elektronicznej – e-mail, lub pod numerami telefonicznymi.

Bezpośrednio odpowiedzialnym za załatwienie sprawy w ramach danego stanowiska jest pracownik, któremu sprawę przekazano do załatwienia, a za wszystkie sprawy załatwiane w ośrodku odpowiada dyrektor. 

Informacje dotyczące załatwianych spraw można uzyskać:

- osobiście, w sekretariacie ośrodka, w godzinach 8:00-16:00

- telefonicznie, pod numerem 89 534 96 90 

- mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sprawy załatwiać można:

- osobiście, w sekretariacie ośrodka

- za pomocą platformy ePUAP - epuap.gov.pl/wps/portal/E2_Pomoc

 

Podstawowe informacje

1. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie  funkcjonuje w oparciu o: Uchwałę Nr XXXIII565/2000 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.

2. Ośrodek jest publiczną, samorządową placówką doskonalenia nauczycieli, publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn.

3. Organem prowadzącym jest Miasto Olsztyn.

4. Ośrodek może realizować zadania na rzecz nauczycieli z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego.

5. Nadzór pedagogiczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

6. Ośrodek jest placówką feryjną.