Podstawowe informacje

1. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie  funkcjonuje w oparciu o: Uchwałę Nr XXXIII565/2000 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.

2. Ośrodek jest publiczną, samorządową placówką doskonalenia nauczycieli, publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn.

3. Organem prowadzącym jest Miasto Olsztyn.

4. Ośrodek może realizować zadania na rzecz nauczycieli z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego.

5. Nadzór pedagogiczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

6. Ośrodek jest placówką feryjną.